23.8.2016

Iskaz interesa za natječaj Podrška razvoju Centara kompetencija

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni poziv za iskaz interesa potencijalnih prijavitelja na budući natječaj Podršku razvoju Centara kompetencija s ciljem poboljšanja inovacijskog okruženja i povećanja aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru.Ovaj Poziv se odnosi na iskaz interesa potencijalnih prijavitelja s ciljem stvaranja Liste prijavitelja koji će se onda moći prijaviti na ograničeni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava. Prihvatljive aktivnosti se odnose na provedbu razvojno istraživačkih projekata i ulaganje u istraživačku infrastrukturu. U natječaju najniži iznos po projektu koji se može dodijeliti iznosi oko 7,4 milijuna kuna, a najviši 112,2 milijuna kuna. Prihvatljivost prijavitelja se odnosi na različite modele Centara kompetencije u kojem prijavitelj na natječaj unutar tih Centara kompetencija može biti:1. Organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Registar Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta) koja je registrirana u RH 2. Potencijalni prijavitelj je ovlašteni punomoćnik zajednice prijavitelja koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH 3. Potencijalni prijavitelj je pravni subjekt koji vodi Inovacijski klaster (organizacija klastera) koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj 4. Potencijalni prijavitelj je pravni subjekt (jedinice lokalne/regionalne samouprave, gospodarska udruženja: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, i poduzetničke potporne institucije) isključujući poduzetnike, koji ulaže u istraživačku infrastrukturu i ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH Prihvatljiv prijavitelj u svim modelima CEKOM-a mora biti član hrvatskog klastera konkurentnosti – dokazuje se potvrdom da je Prijavitelj član jednog ili više hrvatskih klastera konkurentnosti.Prihvatljivi partneri (za gore navedene prijavitelje pod 1. 2. i 3.) su poduzetnici, javne znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija i ostale organizacije za istraživanje i širenje znanja. Detalji Poziva za iskaz interesa nalaze se na stranicama strukturnifondovi.hr (http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1194). Rok za iskaz interesa je do 18.10.2016
23.8.2016

POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

Pozivaju se sve sportske organizacije, ali i druge institucije koje organiziraju sportske i rekreativne aktivnosti u tjednu od 10. do 17. rujna 2016., a žele biti dio Europskog tjedna sporta i pod parolom #BeActive promovirati svoje događaje, da ispune Obrazac prijave kako bi Vas mogli uvrstiti u listu događaja u kojima mogu sudjelovati svi građani.  Obrazac za prijavu: Registracijski obrazac za Europski tjedan sporta Ispunjeni Obrazac možete poslati elektronskom poštom na e-mail europski-tjedan-sporta@mzos.hr do 1.9.2016.  Za dodatne informacije o projektu možete se informirati na navedeni e-mail ili na telefon 01/4594-354 ili 01/4594-125.
22.8.2016

14. Međunarodna konferencija mladih 2016

Savez mladih Kruševo poziva vas na 14. Međunarodnu konferenciju mladih Europske vrijednosti za budućnost zemalja jugoistočne Europe (European Values for the future of SEE countries) koja će se tradicionalno odrľati u Kruševu od 22. do 26. rujna 2016.60 sudionika iz 16 zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Grčka, Njemačka, Kosova, Crne Gore , Italija, Rumunjska, Srbija, Slovenija, Turska, Poljska i Makedonija)zajedno će kreirati i dijeliti preporuke i inovativna rješenja za najvažnija pitanja s kojima se regija suočava.Događanje će pružiti inspirativan uvid u različite teme važne za mlade u regiji i Europi te biti platforma za razmjenu dobre prakse i idealna prilika za umrežavanje između različitih dionika.Očekuje se da će rezultat konferencije biti impresivan skup zajedničkih planova i akcija usmjerenih na poticanje mladih ljudi da budu promjena koju žele vidjeti u jugoistočnoj Europi i Europi u cjelini.Sudionici: osobe koje rade s mladima, voditelji mladih, mladi aktivisti, multiplikatori, predstavnici mreža mladih Troškovi konferencije: troškovi smještaja i hrane pokriveni u potpunosti, troškovi putovanja u iznosu od 80% ukupne cijene Rok za prijavu: 15. rujna 2016 Prijavni obrazac i opširnije informacije pogledajte ovdje
18.8.2016

10. Slovačka kooperacijska burza

Slovačka agencija za razvoj ulaganja i trgovine organizira "10. SLOVAČKU KOOPERACIJSKU BURZU" koja će se održati 3. studenog 2016. g. u hotelu Bratislava u Bratislavi, pod pokroviteljstvom slovačkog predsjedništva u Vijeću EU-a. Slovačka kooperacijska burza je najveći međunarodni kooperacijski susret slovačkih i stranih poslovnih subjekata, koje SARIO organizira od 2007. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva Republike Slovačke i uz nazočnost premijera Republike Slovačke, ministra gospodarstva i drugih državnih dužnosnika.Glavna tema ovogodišnje burze je automobilska industrija i prateći ključni sektori strojarstvo, energetika, informacijsko-komunikacijske tehnologije, logistika te istraživanje i razvoj. Burza je namijenjena stručnoj javnosti.Prijavu sudjelovanja je nužno izvršiti putem on-line prijavnice na web stranici http://slovakmatchmakingfair2016.sario.sk/ Sve dodatne informacije možete pronaći na web stranici www.sario.sk.
18.8.2016

JAVNI POZIV ZA POMOĆNIKE U NASTAVI

Grad Dubrovnik s partnerima u projektu objavljuje JAVNI POZIVZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA DUBROVNIKA –PARTNERIMA U PROJEKTUProjektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje zainteresiranih osoba u osnovnim školama Grada Dubrovnika koje su partneri u projektu:„POMOĆNICI U NASTAVI U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA DUBROVNIKA II" Broj traženih osoba: 33 pomoćnika u nastavi po sljedećim mjestima rada: 1.Osnovna škola Marina Getaldića2.Osnovna škola Marina Držića3.Osnovna škola Ivana Gundulića4.Osnovna škola Lapad5.Osnovna škola Antuna Masle6.Osnovna škola Mokošica Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme od 20 do 25 sati tjedno.Cijena radnog sata: 25,00 kuna netoPrijevoz na rad: do 400,00 kuna mjesečnoVrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijemeUVJETI:- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta- najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje- nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiDODATNA ZNANJA I VJEŠTINE:Poštivanje različitosti, senzibilitet za rad s djecom s teškoćama u razvoju, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova.PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU IMAT ĆE KANDIDATI:- koji imaju iskustva na poslovima pomoćnika u nastavi te općenito u radu s djecom s teškoćama u razvoju- koji imaju završenu visoku stručnu spremu te apsolventi i studenti u zanimanjima: edukacijski rehabilitator, socijalni pedagog, logoped, psiholog, učitelj, socijalni radnik, prof. odgojitelj- nezaposlene osobeNatjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.OPIS POSLOVA:Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u obavljanju školskih aktivnosti tijekom nastave, pomoć u učenju, komunikaciji i socijalnoj uključenosti i pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka.Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva. Odabrani kandidati u obvezi su proći program ekukacije u trajanju od 20 sati, osim kandidata koji su već prošli edukaciju i koji će biti pozvani samo na razgovor. S odabranim kandidatima škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Prije sklapanja ugovora o radu kandidati će biti upućeni na liječnički pregled. Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:-vlastoručno potpisanu zamolbu za posao u kojoj kandidat može navesti u kojoj školi je zainteresiran za rad-životopis-dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci-pisani dokaz (potvrda/uvjerenje) o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi ukoliko je kandidat završio edukaciju-dokaz o nezaposlenostiOdabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumentePrijave se podnose izričito u papiranatom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Gundulićeva poljana, 10, 20 000 Dubrovnik, s naznakom : "Ne otvaraj – javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama Grada Dubrovnika" – ne otvarati.Rok za dostavu prijava je do petka 26. kolovoza 2016..godine u 12 sati, a u slučaju nedovoljno prijavljenog broja kandidata ovaj javni poziv ostat će otvoren do daljnjeg.Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Ovaj javni poziv bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grada Dubrovnika, Razvojne agencije Grada Dubrovnika DURA te na web stranicama osnovnih škola Grada Dubrovnika.
16.8.2016

OBJAVLJEN POZIV ZA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini.Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma (u daljnjem tekstu – Fond) za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.Predmet sufinanciranja su:• Plaže• Centri za posjetitelje ili interpretacijski centri• Javna cikloturistička infrastrukturaZa dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:- Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije- Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine.Cjeloviti tekst Programa i obrazac zahtjeva FT/16 sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva turizma http://www.mint.hr/default.aspx?id=370Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:1. Popunjeni obrazac FT/162. Dokaze o riješenom vlasničkom, drugom stvarno-pravnom statusu ili nadležnosti prema prostoru ili objektu gdje će se realizirati predloženi projekt: izvadci iz zemljišnih knjiga (zk uložak) za sve čestice iz obuhvata projekta. Za zemljište ili objekt u vlasništvu RH potrebno je priložiti suglasnost na projekt nadležnog državnog tijela (Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom/ Hrvatskih šuma/ Hrvatskih voda). Za zemljište/objekt u vlasništvu drugih subjekata (npr. vjerskih zajednica i dr.) potrebno je priložiti ili ugovor o kupoprodaji ili ugovor o dugoročnom najmu (na najmanje 20 godina), ugovor ili sporazum o zamjeni zemljišta/objekta s predlagateljem projekta i sl.;3. Popis svih katastarskih čestica iz obuhvata projekta;4. Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana;5. Troškovnik predloženog projekta;6. Projektnu dokumentaciju:• Kratki opis projekta i/ili faze pojekta za koju se traži potpora,• Presliku postojeće projektne dokumentacije u elektronskom obliku na prijenosnoj memoriji (CD, DVD; USB stick),• Plan realizacije predloženih aktivnosti i financiranja (1. do sada realizirane aktivnosti i 2. Planirane aktivnosti uz naznaku iz kojih sredstava: EU fondovi i koji program, vlastita sredstva, sredstva drugih subjekata);7. Lokacijsku ili građevinsku dozvolu ili rješenje o uvjetima građenja;8. Uvjerenje nadležnog ureda za prostorno planiranje o usklađenosti zahvata projekta s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, ne starije od 60 dana;9. Posebni uvjeti za pojedini potprogram ako su zatraženi za: plaže, centre za posjetitelje ili interpretacijske centre i javnu cikloturističku infrastrukturu.Javni poziv je otvoren do 15. rujna 2016. godine.